OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Pasionek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA USŁUGOWA CATKOP Sławomir Pasionek z siedzibą: 32-410 Dobczyce ul. Piastowska 17, REGON 351248509, NIP 737-107-36-17, e-mail: biuro@catkop.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji współpracy w oparciu o zamówienia/zlecenia/umowy oraz w celu przesyłania niezbędnej korespondencji a także w celu dochodzenia roszczeń w obronie interesów administratora. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

III. Bezpieczeństwo

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym prawo do sprzeciwu

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zaprzestanę przetwarzania Państwa danych w opisanych powyżej celach, chyba, że będę w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla mnie ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zamówień/zleceń/umów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji współpracy a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem lub przez okres na jaki została udzielona zgoda.

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza zewnętrznymi podmiotami wspierającym prawidłowe działanie administratora oraz podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa (sądom, organom ścigania lub administracji publicznej). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Informacja o dobrowolności podanych danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji współpracy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zamówienia/zlecenia/umowy. Administrator uzyskując dane korzysta także ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).